ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
  ปรัชญา ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

"ความรู้ คู่จริยธรรม นำเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวไกล"

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ มีความสามารถและมีทักษะ ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการประกอบวิชาชีพและประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการของชุมชน ภูมิภาค และของรัฐ มีความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถคิด วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ

 

  วิสัยทัศน์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

"มุ่งพัฒนาการเรียนรู้ ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจัย ตลอดจนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและคุณธรรม"

 

  พันธกิจ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. จัดการศึกษาทางด้านวิชาคอมพิวเตอร์ในระดับอุดมศึกษารวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 2. จัดการศึกษารายวิชาในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย การพัฒนาระบบงานทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
 4. บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
 5. สนับสนุนงานกิจกรรมของนักศึกษา
 6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ดีมีคุณธรรม
  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มีจริยธรรมและจิตสำนึกในการพัฒนาสังคม

 

  วัตถุประสงค์ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ มีจิตสำนึก มีคุณธรรมและจริยธรรม ในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อการพัฒนาตนเอง และ สังคม
 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคล ให้มีความรู้ความสามารถ ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประดิษฐ์และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถในการที่จะประกอบอาชีพด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และ อาชีพอิสระ
 4. เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

 


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 225662 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.