ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
กำหนดนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 1
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือการเลี้ยงกุ้งเครฟิชในประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
โดย : นายฐนกร ชัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (15:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาเกมส์วอริเออร์วอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายวรวิทย์ วงศ์ษาพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (14:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชันแอนดรอยด์แนะนำการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย : นายจีรพงษ์ สกุลกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
ระบบร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ กรณีศึกษาร้าน Cooking Mama
โดย : นางสาวพิรญาณ์ แก้วเกตุ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์เดชา ศรีธนาวิชา
สถานที่ : เอนกประสงค์1
แอพพลิเคชั่นเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
โดย : นายกิฟรี บุตรน้ำเพชร อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (10:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาแอพพลิเคชันเคล็ดลับในการขี่จักรยานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายเฉลิมชัย ตาดชื่น อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (09:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
ระบบจองคิวช่างภาพออนไลน์
โดย : นายวิทวัส นินวิบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (15:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
สถานที่ : เอนกประสงค์4
การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายสุรสิทธิ์ รอดทับ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (14:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
สถานที่ : เอนกประสงค์4
การพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : นายพลากร นาคพงษ์พันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์4
การพัฒนาแอพพลิเคชันพื้นฐานการตีกลองสำหรับผู้เริ่มต้น
โดย : นายสุวิชชา ชูสกุลพัฒนา อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์4
การพัฒนาแอพพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายณรัชพงศ์ อภิประชาวรพัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (10:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
สถานที่ : เอนกประสงค์4
การพัฒนาแอพพลิเคชันการสุ่มอาหารตามสั่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นางสาวรัตติยากร ฤทธิ์ไธสง อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (09:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์ ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
สถานที่ : เอนกประสงค์4
การพัฒนาเเอพพลิเคชันสำหรับช่วยในการจัดกระเป๋าเดินทางบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
โดย : นายบุญญาฤทธิ์ แก้ววิเชียร อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (16:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์ (ประธาน)
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันการสุ่ม
โดย : นายมนัส นาคนาวา อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (15:00 น.) กรรมการสอบ :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง (ประธาน)
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาแอพพลิเคชันอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ
โดย : นางสาวธัญลักษณ์ หทัยสกุลทิพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (14:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์
สถานที่ : เอนกประสงค์1
ระบบการจัดการร้านกลึงโลหะ
โดย : นายปัญจพล สาโรจน์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์ (ประธาน)
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
สถานที่ : เอนกประสงค์1
แอพพลิเคชันแนะนำการวาดภาพสำหรับผู้เริ่มต้น
โดย : นางสาววรัญญา วัฒน์วันทนา อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำกล้วยไม้ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายปฏิพล สอ้าง อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (10:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์ (ประธาน)
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาเเอพพลิเคชันจัดสเป็คอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายเขมรัตน์ ฉิมนอก อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันสอบ : 29 พ.ย. 2560 (09:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ปภาดา นาวากาญจน์
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาแอพพลิเคชันฝึกทักษะความจำเด็ก
โดย : นางสาวปิยธิดา พุทธานุ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 23 พ.ย. 2560 (12:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์เดชา ศรีธนาวิชา
สถานที่ : เอนกประสงค์4

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page [1] ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 211885 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.