ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
กำหนดนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 1
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
แอพพลิเคชันแนะนำสเปคคอมพิวเตอร์
โดย : นายเศรษฐรัช เป็นพรเลิศ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันสอบ : 25 เม.ย. 2561 (10:00 น.) กรรมการสอบ :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำวิธีการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
โดย : นายวิสูตร งามวัน อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 24 เม.ย. 2561 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
ระบบจัดการการขายเสาปูนออนไลน์
โดย : นางสาวดวงจันทร์ ลุนคำ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันสอบ : 25 เม.ย. 2561 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง (ประธาน)
      ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันรู้ทันโรคซึมเศร้า
โดย : นางสาววิภาภรณ์ ศรีแปลก อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันสอบ : 23 เม.ย. 2561 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายทศมงคล ธัญญะศิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 24 เม.ย. 2561 (10:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
แอพเว็บสำหรับการให้บริการข้อมูลสาธารณภัย
โดย : นางสาวขนิษฐา บุญเผือก อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 24 เม.ย. 2561 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง (ประธาน)
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์เบื้องต้น
โดย : นายมิตร ทองบุนนาค อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันสอบ : 23 เม.ย. 2561 (10:00 น.) กรรมการสอบ :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
โดย : นางสาวอทิติมา อินตะ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันสอบ : 25 เม.ย. 2561 (09:00 น.) กรรมการสอบ :
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันวิธีการเลี้ยงแมว
โดย : นายไพศาล แสงศรีมณีวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
วันสอบ : 25 เม.ย. 2561 (14:00 น.) กรรมการสอบ :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์ (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชัน 30 สูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
โดย : นางสาวกรินทร์ ฉัตรมาศ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 24 เม.ย. 2561 (09:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันเสริมทักษะภาษาอาหรับเบื้องต้น
โดย : นายอนันต์ เบ็ญจจัง อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันสอบ : 23 เม.ย. 2561 (09:00 น.) กรรมการสอบ :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันพืชสมุนไพรบำบัด
โดย : นายเจษฎากร ชุ่มเสนา อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 23 เม.ย. 2561 (15:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
การพัฒนาระบบการขายกล้องถ่ายภาพ
โดย : นายสันติ คุณประชา อาจารย์ที่ปรึกษา :
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันสอบ : 25 เม.ย. 2561 (15:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : 15-1106
โปรแกรมจัดลำดับคิวการจัดชุดเครื่องแบบ
โดย : นางสาวกนกพร แรงฤทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 25 เม.ย. 2561 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      ดร.อัจฉรา ภูอ่าง (ประธาน)
      ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร รอบเกาะรัตนโกสินทร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นางสาวเกษสุดา ต้นหลุบเหลา อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 23 เม.ย. 2561 (14:00 น.) กรรมการสอบ :
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง (ประธาน)
      อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
สถานที่ : 15-1106
แอพพลิเคชันแนะนำการดูแลซูลคาด้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายศาตรา สิริจามร อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันสอบ : 23 เม.ย. 2561 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      ผศ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง (ประธาน)
      ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
สถานที่ : 15-1106
การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือการเลี้ยงกุ้งเครฟิชในประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
โดย : นายฐนกร ชัยศรี อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (15:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาเกมส์วอริเออร์วอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายวรวิทย์ วงศ์ษาพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (14:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์ (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
การพัฒนาระบบแอพพลิเคชันแอนดรอยด์แนะนำการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย : นายจีรพงษ์ สกุลกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (13:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล (ประธาน)
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช
สถานที่ : เอนกประสงค์1
ระบบร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ กรณีศึกษาร้าน Cooking Mama
โดย : นางสาวพิรญาณ์ แก้วเกตุ อาจารย์ที่ปรึกษา :
      อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันสอบ : 30 พ.ย. 2560 (11:00 น.) กรรมการสอบ :
      อาจารย์ตรีพล สักกะวนิช (ประธาน)
      อาจารย์เดชา ศรีธนาวิชา
สถานที่ : เอนกประสงค์1

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page [1] ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 225674 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.