ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 1
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวนารถยา มีเพียร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 14 มิ.ย. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบเว็บไซต์ร้านขายเครื่องสำอาง
โดย : นางสาวสุวีรา กระจายศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 21 มี.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบควบคุมเครื่องกระจายเสียงไร้สายระยะไกลด้วย LoraWAN
โดย : พ.อ.อ.กำพล เขตแดน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 27 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เที่ยวไทยได้ความรู้
โดย : นางสาวมินตรา นันตะสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 27 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย : นายธนทร ชุ่มวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันพื้นฐานการตีกลองสำหรับมือใหม่
โดย : นายสุวิชชา ชูสกุลพัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำอนิเมชันญี่ปุ่นบนระบบปฏิบติการแอนดรอยด์
โดย : นายอาทิตย์ ตระการจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ประกอบจักรยานสำหรับมือใหม่
โดย : นายตะวัน อัมระนันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก
โดย : นายกิฟรี บุตรน้ำเพชร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันเช็คชื่อเข้าเรียน
โดย : นายสุพล ภู่พวง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำวิธีการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
โดย : นายวิสูตร งามวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบจองคิวช่างภาพออนไลน์
โดย : นายวิทวัส นินวิบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันพืชสมุนไพรบำบัด
โดย : นายเจษฎากร ชุ่มเสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันการดูแลสุขภาพสุนัขและแมว
โดย : นางสาวอรอนงค์ เต่าทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายทศมงคล ธัญญะศิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันแจ้งเตือนความจำด้านการศึกษา
โดย : นายบุญชนิต พระจันทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันจัดการรายรับ-รายจ่ายบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์
โดย : นางสาวกชมน ตระกูลสัน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันแจ้งเตือนกินยาสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
โดย : นายพีรพัชร์ พาณิชนอก
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันช่วยในการตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายพิชัย โกโสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการร้านกลึงโลหะ
โดย : นายปัญจพล สาโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 21 ก.พ. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page [1] ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 186120 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.