ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 1
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° แอพพลิเคชันการตรวจสภาพรถยนต์
โดย : นายธนภัทร นาชัยเพ็ชร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 20 ก.ย. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันกีฬาโอลิมปิก บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นางสาวพรทิพย์ ต้นคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช
วันที่อนุมัติ : 05 ก.ย. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันคำนวณรายได้และค่าใช้จ่าย
โดย : นายธนพล เกตุบัวหลวงชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 05 ก.ย. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการปลูกต้นยูคาลิปตัส กลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวณัชพิมพ์ ธนโชคชัยธนัตถ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 05 ก.ย. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวนารถยา มีเพียร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 05 ก.ย. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันคู่มือการเลี้ยงกุ้งเครฟิชในประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
โดย : นายฐนกร ชัยศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันช่วยในการตัดสินใจเลือกเครื่องดื่มที่นิยมในปัจจุบันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายพิชัย โกโสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาเกมส์วอริเออร์วอร์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายวรวิทย์ วงศ์ษาพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันเกมวิ่งและปริศนา
โดย : นายเอกวุฒิ วุฒิพงค์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันการสุ่มอาหารตามสั่งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นางสาวรัตติยากร ฤทธิ์ไธสง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันสอนภาษาถิ่นของประเทศไทยบนระบบปฏิบัติการ แอนดรอยด์
โดย : นางสาวจริยา เทพแพง
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบการจัดการร้านกลึงโลหะ
โดย : นายปัญจพล สาโรจน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาระบบแอพพลิเคชันแอนดรอยด์แนะนำการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
โดย : นายจีรพงษ์ สกุลกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์วุฒินันท์ บุญโพธิ์
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายณรัชพงศ์ อภิประชาวรพัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดย : นายปัญจพล นาสวน
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันเสริมทักษะคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
โดย : นายพลากร นาคพงษ์พันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคต่างๆ
โดย : นางสาวธัญลักษณ์ หทัยสกุลทิพย์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนของแต่ละจังหวัดในภาคอีสานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายสุรสิทธิ์ รอดทับ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนการทำขนมไทยบนระบบแอนดรอยด์
โดย : นายปวริศ สิงหา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.จามรกุล เหล่าเกียรติกุล
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันคำนวณปริมาณน้ำมันและค่าใช้จ่ายน้ำมันในการเดินทางบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายนิติสิทธิ์ พลมณี
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อึ้ง
วันที่อนุมัติ : 08 ส.ค. 2560 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page [1] ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125 ,
126


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 204337 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.