ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
ประกาศอนุมัติหัวข้อโครงการวิจัยของนักศึกษา  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 1
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
° การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดย : นางสาวนารถยา มีเพียร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 18 มิ.ย. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาหนังสืออิเล็กทอนิกส์ เรื่องการปลูกต้นยางพารา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย : นางสาวณัชพิมพ์ ธนโชคชัยธนัตถ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 18 มิ.ย. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย : นายธนทร ชุ่มวัฒนะ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 05 มิ.ย. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันแสดงคณะเรียนในมหาวอทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายเอกวุฒิ วุฒิพงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 05 มิ.ย. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
โดย : นางสาวอทิติมา อินตะ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 19 เม.ย. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพเว็บสำหรับการให้บริการข้อมูลสาธารณภัย
โดย : นางสาวขนิษฐา บุญเผือก
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° โปรแกรมจัดลำดับคิวการจัดชุดเครื่องแบบ
โดย : นางสาวกนกพร แรงฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เที่ยวไทยเพื่อเรียนรู้
โดย : นางสาวมินตรา นันตะสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลจังหวัดสุโขทัย
โดย : นายทศมงคล ธัญญะศิทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำวิธีการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น
โดย : นายวิสูตร งามวัน
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันพืชสมุนไพรบำบัด
โดย : นายเจษฎากร ชุ่มเสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันแนะนำการดูแลซูลคาด้าบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นายศาตรา สิริจามร
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชัน 30 สูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
โดย : นางสาวกรินทร์ ฉัตรมาศ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันแนะนำอาหารย่านเยาวราชบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดย : นางสาวเจนจิรา อักษรดิษฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 02 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันวิธีการเลี้ยงแมว
โดย : นายไพศาล แสงศรีมณีวงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.อัจฉรา ภูอ่าง
วันที่อนุมัติ : 31 ม.ค. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันเตรียมสอบใบขับขี่รถยนต์เบื้องต้น
โดย : นายมิตร ทองบุนนาค
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 31 ม.ค. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันรู้ทันโรคซึมเศร้า
โดย : นางสาววิภาภรณ์ ศรีแปลก
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 31 ม.ค. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันเสริมทักษะภาษาอาหรับเบื้องต้น
โดย : นายอนันต์ เบ็ญจจัง
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 31 ม.ค. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพพลิเคชันแนะนำสเปคคอมพิวเตอร์
โดย : นายเศรษฐรัช เป็นพรเลิศ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 31 ม.ค. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° ระบบจัดการการขายเสาปูนออนไลน์
โดย : นางสาวดวงจันทร์ ลุนคำ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 31 ม.ค. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน

หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
Page [1] ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,
26 ,27 ,28 ,29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ,37 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44 ,45 ,46 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,52 ,53 ,54 ,55 ,56 ,57 ,58 ,59 ,60 ,61 ,62 ,63 ,64 ,65 ,66 ,67 ,68 ,69 ,70 ,71 ,72 ,73 ,74 ,75 ,
76 ,77 ,78 ,79 ,80 ,81 ,82 ,83 ,84 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,97 ,98 ,99 ,100 ,
101 ,102 ,103 ,104 ,105 ,106 ,107 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112 ,113 ,114 ,115 ,116 ,117 ,118 ,119 ,120 ,121 ,122 ,123 ,124 ,125


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 225675 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.