ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้Untitled Document
เอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ สำหรับดาวน์โหลด  
 
ค้นหา   โดย     
 
หน้าที่ 1
° แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (ฝ.7)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (ฝ.7)
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° รูปแบบบทความและโปสเตอร์ ITEC4902
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
รูปแบบบทความและโปสเตอร์ ITEC4902
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° ตัวอย่างบทความและโปสเตอร์วิชา ITEC4902
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
ตัวอย่างบทความและโปสเตอร์วิชา ITEC4902
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (สศ.1)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แบบฟอร์มสหกิจศึกษา (สศ.1)
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° แบบฟอร์มเตรียมสหกิจศึกษา (ตสศ.1)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แบบฟอร์มเตรียมสหกิจศึกษา (ตสศ.1)
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° แบบฟอร์มเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.1)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แบบฟอร์มเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ต.1)
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝ.1)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝ.1)
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° แนวปฏิบัติรายวิชา การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITEC4902)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แนวปฏิบัติรายวิชา การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITEC4902) เริ่มใช้ตั้งแต่ เทอม 1/2559 เป็นต้นไป
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° IT1 แบบเสนอหัวข้อ
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
แบบเสนอหัวข้องานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° รูปเล่มงานวิจัย (Template) ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
รูปเล่มงานวิจัย (Template) นักศึกษาต้องยึดตาม Template ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเคร่งครัด
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° คำร้องขอโอน / ยกเว้นวิชาเรียน
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
คำร้องขอโอน / ยกเว้นวิชาเรียน
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° ขอเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ/อาจารย์ที่ปรึกษา
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์ 1. การขอเปลี่ยนแปลงหัวข้องานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งพร้อมแนบแบบเสนอหัวข้อ (IT1) ใหม่
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° IT5 ใบสรุปส่งคะแนน
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
สำหรับประธานกรรมการ สรุปคะแนนการสอบวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสนอต่อประธานหลักสูตร [IT5]
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° IT4 แบบประเมินการสอบวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา กรรมการ ประธานกรรมการ ประเมินการสอบวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษา [IT4]
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° IT3 แบบขอสอบประเมินผลโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
สำหรับการขอสอบประเมินผลโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ [IT3]
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° IT2 แบบขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
สำหรับขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ [IT2]
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° [อาจารย์] แบบฟอร์มสอนชดเชย
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
การสอนชดเชยผู้สอนต้องนัดกับผู้เรียน ถ้าผู้เรียนว่างและสามารถเรียนได้ทุกคนจึงบันทึกขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เมื่อมหาวิทยาลัยอนุญาตแล้วจึงสอนชดเชยได้
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° [อาจารย์/นศ.]แบบอร์มแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บสาขาวิชา
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
Template แบบฟอร์มแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารบนเว็บสาขาวิชา สำหรับอาจารย์/นักศึกษาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ข้อมูลต่างๆ กรุณากรอกข้อมูลและลงนามในแบบฟอร์ม ส่งที่ห้องสำนักงานหลักสูตรสาขาวิชา
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° แบบฟอร์มเทียบขอยกเว้นรายวิชา (หน้า 2)
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
° [อาจารย์/นศ.] แบบฟอร์มแก้เกรด I [ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2551 ลงไป
รายละเอียด (คำอธิบาย) :  
กรอกข้อมูล ชื่อวิชา รหัสอ้างอิง ภาคเรียนที่มีผลการเรียน I หน่วยกิต และกลุ่มที่เรียน ชื่อ รหัสนักศึกษา ทั้งหมด 4 ฉบับ
(ต้องการ download ให้คลิ๊กขวาเลือก save target as... )
 
Page 1 ,2


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 


จำนวนผู้เข้าชม 225663 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.