ITLogo  
Home
History
Vision
Staff
Course
 
ส่วนบริการวิชาการ
ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูลห้องเรียน-ห้องปฏิบัติการ
ดาวน์โหลดเอกสาร/ แบบฟอร์ม
การเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สืบค้นข้อมูลโครงการวิจัย IT
 
 
สารสนเทศสาขาวิชา
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาสาขา IT
ปฏิทินการปฏิบัติงานสาขา IT
แผนปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา IT
แผนปฏิบัติงานอาจารย์ที่ปรึกษา IT
เอกสารมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ)
สถิติ และ รายงานต่างๆ


 
ดาวน์โหลด Template โปรเจกต์ที่นี่ี้
 

สืบค้นข้อมูลโปรเจกต์เอกเทศ
และผลงานอื่นๆ ของนักศึกษา ได้ที่ห้องสมุดการศึกษาเอกเทศ ของโปรแกรมวิชา ที่น
ี่


เตรียมพบกับวารสารCS-IT ออนไลน์
ฉบับปฐมฤกษ์ เร็วๆ น
ี้


Information Technology: Chandrakasem Rajabhat University

ItNews แนวปฏิบัติรายวิชา การวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITEC4902) เริ่มใช้ตั้งแต่เทอม 1/2559 เป็นต้นไป
1. เอกสารที่ใช้ในการดำเนินการวิจัย(แบบฟอร์ม IT1, IT2, IT3 และ IT4) และรูปเล่มงานวิจัย (Template) ให้ยึดตาม Template ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี 2559 โดยเคร่งครัด โดยสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์สาขาวิชา http:/it.chandra.ac.th หรือ Facebook ชื่อ IT Cru ** แบบฟอร์มเอกสารแล...
โดย: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ประกาศ: 2016-08-09
จำนวนครั้งที่เข้าชม : 180 ครั้ง
 

อื่นๆ... อื่นๆ 
 


กลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ลิงค์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
สำนักวิทยบริการ(ห้องสมุด)
สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ระบบทะเบียนออนไลน์
โปรแกรมแปลงรหัสนักศึกษา
 
แหล่งงานไอทีและวิทย์คอม
www.thaiITjob.com
www.jobbee.com
www.jobthai.com
www.Appjob.com
www.JobPub.com

 

 

 
Untitled Documentศึกษาดูงาน ณ Thaicom City Center
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าศึกษาดูงาน ณ TCC: Thaicom City Center ขอบคุณ คุณแก้ว ที่ให้ข้อมูลเรื่อง SD: Sustainable Development และขอขอบคุณคุณ Teerawut Patthamaviboon ที่ให้ข้อมูลถึงบทบาท ความสำคัญของ IT ต่อองค์กรในแบบ Smart Office (อันเป็นหนึ่งปัจจัยสนับสนุน Employee นำไปสู่ ...
โดย: อ.วุฒินันท์
วันที่ประกาศ: 2016-02-18
จำนวนครั้งที่เข้าชม : 105 ครั้ง
 


Bye Nior IT CRU 2015
บรรยากาศงาน Bye Nior IT CRU 2015 เพื่อแสดงความยินดีให้กับพี่ ๆ ITCRU รุ่น 9 ที่สำเร็จการศึกษา...
โดย: อ.วุฒินันท์
วันที่ประกาศ: 2015-10-08
จำนวนครั้งที่เข้าชม : 146 ครั้ง
 

อื่นๆ... อื่นๆ 
 
Untitled Document

ส่วนประกาศข่าวทั่วไป
ส่วนนี้เป็นส่วนสำหรับประกาศข่าวทั่วๆ ไป ของโปรแกรมวิชา โดยจะเรียงลำดับจากข่าวประกาศล่าสุด 5 อันดับ ส่วนข่าวประกาศอื่น สามารถเรียกดูได้ข่าวเมนู ข่าวและประกาศ
โดย: ระบบ (อัตโนมัติ)
วันที่ประกาศ: 2018-05-26

อื่นๆ... อื่นๆ 
 
 
ประกาศอนุมัติหัวข้อวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
° แอพพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
โดย : นางสาวอทิติมา อินตะ
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ปภาดา นาวากาญจน์
วันที่อนุมัติ : 19 เม.ย. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° แอพเว็บสำหรับการให้บริการข้อมูลสาธารณภัย
โดย : นางสาวขนิษฐา บุญเผือก
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° โปรแกรมจัดลำดับคิวการจัดชุดเครื่องแบบ
โดย : นางสาวกนกพร แรงฤทธิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° เที่ยวไทยเพื่อเรียนรู้
โดย : นางสาวมินตรา นันตะสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน
° การพัฒนาแอพพลิเคชันสอนทำอาหารเพื่อสุขภาพ
โดย : นายธนทร ชุ่มวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา :อ.ตรีพล สักกะวนิช
วันที่อนุมัติ : 12 ก.พ. 2561 สถานะการอนุมัติ : ผ่าน


 
หมายเหตุ:-   กรณีการผ่านอย่างมีเงื่อนไขให้ติดต่อโปรแกรมวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป 
 
กำหนดการสอบนำเสนอผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

  


จำนวนผู้เข้าชม 217221 ครั้ง
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
Information Technology Department © 2013 • 11th floor. Chandra-Kanchanapisek Bld.
Faculty of Science • Chandrakasem Rajabhat University
Tel: 0-2942-6900 # 5160 • Fax: 0-2512-1190  • E-mail address: itec.cru@gmail.com
Develop by Jamornkul Laokietkul
© all right reserved 2013.